Terminy rekrutacji

data: 06/03/2013 || autor: TD

zamknij

Procedura i terminy rekrutacji 2018 / 2019

Kandydatów do szkoły zapraszamy do składania i weryfikacji dokumentów w dni robocze w godzinach 8.00- 15.00

do biblioteki szkolnej (I piętro) lub sekretariatu (parter).

 

TerminCzynność 
od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r.(do godz. 15.00)

1.Wprowadzanie wniosków o przyjęcie do szkoły przez Internet.

2.Składanie wydrukowanego i podpisanego przez ucznia i jego rodziców wniosku o przyjęcie do szkoły w szkole pierwszego wyboru.


3. Dostarczanie dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (tj. osiągnięcia w konkursach, zawodach).

 
18 maja – 04 czerwca 2018r.Dostarczanie przez kandydatów do klasy sportowej w dyscyplinie sportu: piłka nożna następujących dokumentów:

1) orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia i zdolności do uprawiania piłki nożnej wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia (…)

2) pisemna zgoda rodziców/przedstawicieli prawnych na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;

3) zaświadczenie klubu sportowego o uzyskaniu pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, przeprowadzonych przez klub sportowy.

 

5 czerwca 2018, godz. 11.00

(hala sportowa)

Próba sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, dla kandydatów niebędących członkami klubu sportowego 
22 - 26 czerwca 2018r.

Uzupełnienie wniosku o przyjecie do szkoły poprzez dostarczenie:

1.       świadectwa ukończenia gimnazjum

2.       zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 
27 czerwca - 5 lipca 2018r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków kandydatów o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 
6  lipca 2018, godz. 10.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały.

Wydanie skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do technikum.

Ogłoszenie listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

 
06 - 12 lipca 2018r.

Potwierdzenie przez rodziców kandydatów przyjętych woli uczęszczania do Szkoły oraz dostarczenie:

1.     oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

2.     2 fotografii

3.     karty zdrowia i karty szczepień

4.     orzeczenia lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dotyczy)

5.     zaświadczenia od lekarza medycyny pracy zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dot. kandydatów zakwalifikowanych do technikum, skierowanie na badania wydaje szkoła)

13 lipca 2018, godz. 10.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły z podziałem na oddziały.

Ogłoszenie listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 
14 lipca – 14 sierpnia 2018 Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc w oddziałach klas I) 

 

26/02/2021

wazne

Dni Otwarte dla kandydatów do klas pierwszych – ONLINE

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021