Terminy rekrutacji 2019 – dla 3 klasy gimnazjum

data: 08/04/2018 || autor: TD

zamknij

Procedura i terminy rekrutacji 2019 / 2020

Kandydatów do szkoły zapraszamy do składania i weryfikacji dokumentów w dni robocze w godzinach 8.00- 15.00

do biblioteki szkolnej (I piętro) lub sekretariatu (parter).

 

Termin Czynność  
13 maja – 25 czerwca 2019r. 1.Wprowadzanie wniosków o przyjęcie do szkoły przez Internet.

2.Składanie wydrukowanego i podpisanego przez ucznia i jego rodziców wniosku o przyjęcie do szkoły w szkole pierwszego wyboru.
3. Dostarczanie dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (tj. osiągnięcia w konkursach, zawodach).
 
21 – 25 czerwca 2019r. Uzupełnienie wniosku o przyjecie do szkoły poprzez dostarczenie:
1.       świadectwa ukończenia gimnazjum

2.       zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 
do 15 lipca 2019r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków kandydatów o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  
16  lipca 2019, godz. 10.00 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały.
Wydanie skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do technikum.

Ogłoszenie listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

 
16 – 24 lipca 2019r. Potwierdzenie przez rodziców kandydatów przyjętych woli uczęszczania do Szkoły oraz dostarczenie:
1.     oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

2.     2 fotografii

3.     karty zdrowia i karty szczepień

4.     orzeczenia lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dotyczy)

5.     zaświadczenia od lekarza medycyny pracy zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dot. kandydatów zakwalifikowanych do technikum, skierowanie na badania wydaje szkoła)

25 lipca 2019, godz. 10.00 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły z podziałem na oddziały.
Ogłoszenie listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
 
25 lipca – 30 sierpnia 2019 Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc w oddziałach klas I)  

 

08/05/2020

wazne

Ósmoklasisto!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2020