Technik RACHUNKOWOŚCI – dla absolwentów 8 klasy szkoły podstawowej

data: 25/02/2019 || autor: TD

zamknij

Charakterystyka profilu – TECHNIK RACHUNKOWOŚCI symbol 431103

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Zawód dla tych, którzy wiedzą, że pieniądz rządzi światem! Każda firma potrzebuje specjalisty do prowadzenia spraw finansowych i księgowych. Absolwent będzie przygotowany do obsługi nowoczesnych finansowych programów komputerowych oraz sporządzania dokumentacji finansowo-księgowej lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zajęcia edukacyjne punktowane

  1. j. polski
  2. matematyka
  3. j. angielski
  4. geografia

Informacje dodatkowe

Dostarczenie do dnia  20 lipca 2020r.  zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (dot. kandydatów zakwalifikowanych do technikum, skierowanie na badania wydaje szkoła)

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00, podając przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020r. Nieprzedłożenie zaświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

08/05/2020

wazne

Ósmoklasisto!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2020