Regulamin Rekrutacji – dla 3 klasy gimnazjum

data: 08/04/2018 || autor: TD

zamknij

Regulamin rekrutacji

 1. I Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum  nr 1 w Zespole Szkół im. I .J. Paderewskiego w Knurowie, zwane dalej Szkołą, prowadzą rekrutację elektroniczną. Kandydat do Szkoły postępuje zgodnie z procedurami rekrutacji elektronicznej i akceptuje jej wyniki.

2 .O przyjęciu ucznia do klasy I Szkoły decyduje suma punktów uzyskana łącznie za następujące kryteria:

I. Suma punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym (100pkt)

0,2 punktu za każdy uzyskany procent z egzaminu gimnazjalnego z:

 • j. polskiego
 • historii i wiedzy o społeczeństwie
 • matematyki
 • przedmiotów przyrodniczych
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora OKEPrzeliczenie na punkty ocen klasyfikacyjnych umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów szkolnych zgodnie z §10 Rozporządzenia

II. Suma punktów uzyskanych za przeliczenie ocen z języka polskiego i trzech zajęć edukacyjnych – w zależności od oddziału wg oferty edukacyjnej szkoły (72pkt)

Celujący – 18 pkt
 Bardzo dobry – 17 pkt
 Dobry – 14 pkt
 Dostateczny – 8 pkt
 Dopuszczający – 2 pkt

III. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt

IV. Konkursy wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty

Finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt
 Laureat konkursu tematycznego – 7 pkt
 Finalista konkursu tematycznego – 5 pkt

V. Konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty

Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
Dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego – 7 pkt.
Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego – 5 pkt.
Finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt
Laureat konkursu tematycznego – 5 pkt
Finalista konkursu tematycznego – 3 pkt

VI Inne konkursy, turnieje, zawody wiedzy, artystyczne, sportowe,   organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

szczebel międzynarodowy – 4pkt
szczebel krajowy – 3 pkt
szczebel wojewódzki – 2 pkt
szczebel powiatowy – 1 pkt

Maksymalnie za wszystkie osiągnięcia 18 pkt.

VII. Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat – 3 pkt

Razem 200 pkt

 

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty (j. polski, język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski historia, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie), laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są do wskazanego przez kandydata oddziału Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego niezależnie od kryteriów podanych powyżej.
 2. Kandydaci do Szkoły, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Kandydaci powracający z zagranicy nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.
 3. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z suma punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 4. Grupę językową (j. niemiecki lub j. francuski) tworzy się, jeżeli wybór języka i poziomu grupy (kontynuacja lub od podstaw) zadeklaruje nie mniej niż 10 uczniów.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo mają:
  a) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
  b) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
  c) kandydaci spełniający kryteria ustawowe, posiadające jednakową wartość:
  1) wielodzietność rodziny kandydata;
  2) niepełnosprawność kandydata;
  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 6. W szczególnych, indywidualnie rozpatrywanych sytuacjach losowych Dyrektor Szkoły może przyjąć uczniów ponad zaplanowany limit, jednak nie może przekroczyć liczebności oddziału określonego w Statucie Szkoły. Uczniowie powtarzający klasę I nie podlegają ponownej rekrutacji.
 7. Niedostarczenie przez kandydata w terminie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dot. kandydatów do technikum) jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy kandydatów przyjętych do szkoły. Uczeń, który złożył oryginały dokumentów do innej szkoły, jest usuwany z bazy kandydatów do Szkoły.
 8. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły, rodzicom niepełnoletniego kandydata przysługuje prawo złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, a w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły. Na rozstrzygnięcie dyrektora placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

08/05/2020

wazne

Ósmoklasisto!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2020