Punktacja– dla 3 klasy gimnazjum

data: 08/04/2018 || autor: TD

zamknij
Kryterium Przelicznik Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów
Suma punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym  

 

 

 

 

 

 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora OKE

0,2 punktu za każdy uzyskany procent z egzaminu gimnazjalnego z: 

  • j. polskiego
  • historii i wiedzy o społeczeństwie
  • matematyki
  • przedmiotów przyrodniczych
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Przeliczenie na punkty ocen klasyfikacyjnych umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów szkolnych zgodnie z §10 Rozporządzenia

100 

 

 

 

Suma punktów uzyskanych za przeliczenie ocen z języka polskiego i trzech zajęć edukacyjnych – w zależności od oddziału wg oferty edukacyjnej szkoły Celujący – 18 pkt
Bardzo dobry – 17 pkt
Dobry – 14 pkt
Dostateczny – 8 pkt
Dopuszczający – 2 pkt
72
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt 7
Konkursy wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty Finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt 

Laureat konkursu tematycznego – 7 pkt

Finalista konkursu tematycznego – 5 pkt

18
Konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt. 

Dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego – 7 pkt.

Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego – 5 pkt.

Finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt

Laureat konkursu tematycznego – 5 pkt

Finalista konkursu tematycznego – 3 pkt

Inne konkursy, turnieje, zawody wiedzy, artystyczne, sportowe,   organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły szczebel międzynarodowy – 4 pkt 

szczebel krajowy – 3 pkt

szczebel wojewódzki – 2 pkt

szczebel powiatowy – 1 pkt

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat 3 pkt. 3
RAZEM   200

08/05/2020

wazne

Ósmoklasisto!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2020