Kryteria przyjęć

data: 06/03/2013 || autor: TD

zamknij

REKRUTACJA

 do Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie

 na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz 59), zwana dalej Ustawą (Rozdział 6)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (D.U. z 2017 poz 586), zwane dalej Rozporządzeniem 
  3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31  stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019 (załącznik nr 1)

 

Regulamin rekrutacji

 1. I Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum  nr 1 w Zespole Szkół im. I .J. Paderewskiego w Knurowie, zwane dalej Szkołą, prowadzą rekrutację elektroniczną. Kandydat do Szkoły postępuje zgodnie z procedurami rekrutacji elektronicznej i akceptuje jej wyniki.

2 .O przyjęciu ucznia do klasy I Szkoły decyduje suma punktów uzyskana łącznie za następujące kryteria:

Kryterium Przelicznik Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów

Suma punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym 

 

 

 

 

 

 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora OKE

0,2 punktu za każdy uzyskany procent z egzaminu gimnazjalnego z:

 • j. polskiego
 • historii i wiedzy o społeczeństwie
 • matematyki
 • przedmiotów przyrodniczych
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Przeliczenie na punkty ocen klasyfikacyjnych umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów szkolnych zgodnie z §10 Rozporządzenia

100

 

 

 

Suma punktów uzyskanych za przeliczenie ocen z języka polskiego i trzech zajęć edukacyjnych – w zależności od oddziału wg oferty edukacyjnej szkoły Celujący – 18 pkt
Bardzo dobry – 17 pkt
Dobry – 14 pkt
Dostateczny – 8 pkt
Dopuszczający – 2 pkt
72
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt 7
Konkursy wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty

Finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt

Laureat konkursu tematycznego – 7 pkt

Finalista konkursu tematycznego – 5 pkt

18
Konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty

Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.

Dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego - 7 pkt.

Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego - 5 pkt.

Finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt

Laureat konkursu tematycznego – 5 pkt

Finalista konkursu tematycznego – 3 pkt

Inne konkursy, turnieje, zawody wiedzy, artystyczne, sportowe,   organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

szczebel międzynarodowy - 4 pkt

szczebel krajowy - 3 pkt

szczebel wojewódzki - 2 pkt

szczebel powiatowy - 1 pkt

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat 3 pkt. 3
RAZEM 200
 1. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty (j. polski, język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski historia, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie), laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są do wskazanego przez kandydata oddziału Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego niezależnie od kryteriów podanych powyżej.
 2. Kandydaci do Szkoły, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Kandydaci powracający z zagranicy nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.
 3. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z suma punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 4. Grupę językową (j. niemiecki lub j. francuski) tworzy się, jeżeli wybór języka i poziomu grupy (kontynuacja lub od podstaw) zadeklaruje nie mniej niż 10 uczniów.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo mają:
  a) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
  b) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
  c) kandydaci spełniający kryteria ustawowe, posiadające jednakową wartość:
  1) wielodzietność rodziny kandydata;
  2) niepełnosprawność kandydata;
  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 6. W szczególnych, indywidualnie rozpatrywanych sytuacjach losowych Dyrektor Szkoły może przyjąć uczniów ponad zaplanowany limit, jednak nie może przekroczyć liczebności oddziału określonego w Statucie Szkoły. Uczniowie powtarzający klasę I nie podlegają ponownej rekrutacji.
 7. Niedostarczenie przez kandydata w terminie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dot. kandydatów do technikum) jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy kandydatów przyjętych do szkoły. Uczeń, który złożył oryginały dokumentów do innej szkoły, jest usuwany z bazy kandydatów do Szkoły.
 8. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły, rodzicom niepełnoletniego kandydata przysługuje prawo złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, a w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły. Na rozstrzygnięcie dyrektora placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

26/02/2021

wazne

Dni Otwarte dla kandydatów do klas pierwszych – ONLINE

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021