Klasa dwujęzyczna

data: 13/03/2011 || autor: wolf

zamknij

KLASA DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KNUROWIE

Nauka w klasie dwujęzycznej odbywa się w dwóch językach: polskim i angielskim. Dodatkowe przedmioty z wykładowym angielskim to: biologia i technologia informacyjna.
W trakcie nauki uczymy:

  • stosowania drugiego języka w sposób autentyczny, płynny i swobodny,
  • rozumienia szerokiego zakresu trudnych i dłuższych tekstów,
  • fachowego języka z zakresu przedmiotów nauczanych dwujęzycznie,
  • wiedzy o krajach anglojęzycznych,

Klasa dwujęzyczna daje:

  • kompetentną znajomość języka ( poziom C1/ poziom egzaminu CAE)
  • możliwość zdawania matury na poziomie dwujęzycznym,
  • możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy rekrutacji na uczelnie wyższe,
  • możliwość studiowania w języku obcym w Polsce i Europie

Test kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej składa się z 3 części:

część 1 – rozumienie tekstu pisanego – test wielokrotnego wyboru, dobieranie, test typu: prawda/fałsz
część 2 – test struktur leksykalno-gramatycznych – test wielokrotnego wyboru, przekształcanie zdań
część 3 – wypowiedź pisemna – krótka forma użytkowa

Wymagania do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim
Zakres struktur gramatycznych umożliwiających osiągnięcie i pełną realizację sprawności sprawdzanych na teście kompetencji językowych.

1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach:

o Simple Present,
o Present Continuous (Progressive),
o Present Perfect,
o Present Perfect Continuous (Progressive),
o Simple Past,
o Past Continuous (Progressive),
o Simple Future
o Past Perfect
o Future Continuous (Progressive)

2. Zdania w stronie biernej w wyżej wymienionych czasach.
3. Zdania w trybie rozkazującym.
4. Twierdzenia, pytania i rozkazy w mowie zależnej z czasownikami typu: say, tell, ask.
5. Pytania pośrednie.
6. Zdania z podmiotem there np. (there are.., there will be) oraz it (np. It is hard to say)
7. Pytania typu Question Tag.
8. Okresy warunkowe (typu 0, I, II).
9. Podstawowe konstrukcje z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odsłownym (gerund): czasownik + bezokolicznik lub gerund (np. go to do, used to do, enjoy doing); czasownik + dopełnienie + bezokolicznik (np. tell sb. to do, order sb. to do); przymiotnik + bezokolicznik (np. ready to do, too old to do); wyrażenie be going to.
10. Czasowniki posiłkowe i modalne (be, have, do, may, might, must, can, could, will, would, shall, should, ought to)
11. Czasowniki regularne i nieregularne.
12. Imiesłów czynny i bierny.
13. Najczęściej używane czasowniki złożone – Phrasal Verbs.
14. Rzeczowniki – regularna i nieregularna liczba mnoga, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza ( -of i Saxon Genitive),
15. Przedimki – podstawowe użycie.
16. Przymiotniki – stopniowanie regularne i nieregularne; użycie przymiotników z so i such (np. She’s so bright. She’s such a bright girl.); przymiotniki dzierżawcze (my, your etc.)
17. Przysłówki – stopniowanie regularne i nieregularne, użycie too i enough.
18. Zaimki – osobowe (I, you etc.); wskazujące (this, that etc.); dzierżawcze (mine, yours etc.); względne (who, which etc); zwrotne (myself, themselves etc.); wzajemne (each other); nieokreślone (some, any, every, no + złożenia), określniki: much, many, few, a few, little, a little, each, both, all, none, neither, either, other, another, the other, others.
19. Liczebniki – główne i porządkowe.
20. Przyimki i wyrażenia przyimkowe do wyrażania czasu, miejsca, sposobu etc. oraz najczęstsze połączenia z czasownikami i przymiotnikami (np. listen to, afraid of).
21. Spójniki – and, but, unless, that, until, while, after, before, because, so, although etc.

Zakres materiału obowiązujący kandydatów przygotowujących się do testu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim, oparty został na wymaganiach egzaminacyjnych do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (poziom B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

08/05/2020

wazne

Ósmoklasisto!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2020