Terminy rekrutacji

Procedura i terminy rekrutacji 2017 / 2018

Kandydatów do szkoły zapraszamy do składania i weryfikacji dokumentów w dni robocze w godzinach 8.00- 15.00

do biblioteki szkolnej (I piętro) lub sekretariatu (parter).

 

Termin

Czynność

 

19 maja – 19 czerwca 2017r.

1.Wprowadzanie wniosków o przyjęcie do szkoły przez Internet.
2.Składanie wydrukowanego i podpisanego przez ucznia i jego rodziców wniosku o przyjęcie do szkoły w szkole pierwszego wyboru.

3. Dostarczanie dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (tj. osiągnięcia w konkursach, zawodach.

 

29 maja – 06 czerwca 2017r.

Dostarczenie zaświadczenia z klubu sportowego przez kandydatów do klasy sportowej lub udział w próbie sprawności fizycznej (dla kandydatów niebędących członkami klubów sportowych w dniu 29 maja 2017r. o godz. 11.oo). Dostarczanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania do klasy sportowej.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej i potwierdzili warunki sprawnościowe oraz zdrowotne do przyjęcia do klasy sportowej.

 

23 - 27 czerwca 2017r.

Uzupełnienie wniosku o przyjecie do szkoły poprzez dostarczenie:

1.       świadectwa ukończenia gimnazjum

2.       zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

28 czerwca - 6 lipca 2017r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków kandydatów o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

7  lipca 2017, godz. 10.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały.

Wydanie skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do technikum.

Ogłoszenie listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

 

07 - 13 lipca 2017r.

Potwierdzenie przez rodziców kandydatów przyjętych woli uczęszczania do Szkoły oraz dostarczenie:

1.     oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

2.     2 fotografii

3.     karty zdrowia i karty szczepień

4.     orzeczenia lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dotyczy)

5.     zaświadczenia od lekarza medycyny pracy zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dot. kandydatów zakwalifikowanych do technikum, skierowanie na badania wydaje szkoła)

14 lipca 2017, godz. 10.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły z podziałem na oddziały.

Ogłoszenie listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

14 lipca – 16 sierpnia 2017

Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc w oddziałach klas I)