Terminy rekrutacji 2020 – dla absolwentów 8 klasy szkoły podstawowej

data: 25/02/2019 || autor: TD

zamknij

Procedura i terminy rekrutacji 2020 / 2021

Kandydatów do szkoły zapraszamy do składania i weryfikacji dokumentów w dni robocze w godzinach 8.00- 15.00

do biblioteki szkolnej (I piętro) lub sekretariatu (parter).

Termin Czynność
15 czerwca 2020r -10 lipca 2020r. (do godz. 15.00). złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – REKRUTACJA ELEKTRONICZNA– oraz dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie do szkoły w formie wydruku podpisanego przez rodziców kandydata lub przesłanie dokumentu elektronicznego, podpisanego elektronicznie przez oboje rodziców kandydata;
26 czerwca 2020r. -10 lipca 2020r.
dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; jednocześnie wydanie przez technikum skierowania na badania lekarskie;
31 lipca 2020r. –  04 sierpnia 2020r.
dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
12 sierpnia 2020r ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
do oddziałów szkoły;
13 – 18 sierpnia 2020r.
potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej poprzez :

dostarczenie wymaganych dokumentów, m.in. orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,

dokumentacji pielęgniarki szkolnej,

2 fotografii

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (technikum).

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00, podając przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020r. Nieprzedłożenie zaświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty

19 sierpnia 2020r.(do godz. 14.00)  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły z podziałem na oddziały.
20 sierpnia – 30 sierpnia 2020r. Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc w oddziałach klas I)

 

08/05/2020

wazne

Ósmoklasisto!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2020