Terminy rekrutacji 2019 – dla 8 klasy szkoły podstawowej

data: 25/02/2019 || autor: TD

zamknij

Procedura i terminy rekrutacji 2019 / 2020

Kandydatów do szkoły zapraszamy do składania i weryfikacji dokumentów w dni robocze w godzinach 8.00- 15.00

do biblioteki szkolnej (I piętro) lub sekretariatu (parter).

 

Termin Czynność  
13 maja – 25 czerwca 2019r. 1.Wprowadzanie wniosków o przyjęcie do szkoły przez Internet. 

2.Składanie wydrukowanego i podpisanego przez ucznia i jego rodziców wniosku o przyjęcie do szkoły w szkole pierwszego wyboru.

3. Dostarczanie dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (tj. osiągnięcia w konkursach, zawodach).

 
23 maja 2019r., godz. 14.00 Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego do oddziału dwujęzycznego.  
5 czerwca 2019r.
Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik  sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego do oddziału dwujęzycznego.  
21 – 25 czerwca 2019r. Uzupełnienie wniosku o przyjecie do szkoły poprzez dostarczenie

1. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

2. zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 
do 15 lipca 2019r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków kandydatów o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  
16  lipca 2019, godz. 10.00 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały.Wydanie skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do technikum

Ogłoszenie listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

 
16 – 24 lipca 2019r. Potwierdzenie przez rodziców kandydatów przyjętych woli uczęszczania do Szkoły oraz dostarczenie: 

1.      oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

2.      2 fotografii

3.      karty zdrowia i karty szczepień

4.      orzeczenia lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dotyczy)

5.      zaświadczenia od lekarza medycyny pracy zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dot. kandydatów zakwalifikowanych do technikum, skierowanie na badania wydaje szkoła)

 
25 lipca 2019, godz. 10.00 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły z podziałem na oddziały.Ogłoszenie listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły.  
25 lipca – 30 sierpnia 2019r. Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc w oddziałach klas I)  

 

24/09/2019

wazne

Zostań wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła 2019