Terminy rekrutacji 2020 – dla absolwentów 8 klasy szkoły podstawowej

data: 25/02/2019 || autor: TD

zamknij

Procedura i terminy rekrutacji 2020 / 2021

Kandydatów do szkoły zapraszamy do składania i weryfikacji dokumentów w dni robocze w godzinach 8.00- 15.00

do biblioteki szkolnej (I piętro) lub sekretariatu (parter).

Termin Czynność  
11 maja – 23 czerwca 2020r. 1.Wprowadzanie wniosków o przyjęcie do szkoły przez Internet.    

2.Składanie wydrukowanego i podpisanego przez ucznia i jego rodziców wniosku o przyjęcie do szkoły w szkole pierwszego wyboru.

3. Dostarczanie dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (tj. osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach).

 
26 czerwca – 14 lipca 2020r. Wydanie skierowań na badania lekarskie kandydatom do technikum.  
26 – 30 czerwca 2020r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły poprzez dostarczenie:    

1. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

2. zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 
do 13 lipca 2020r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków kandydatów o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  
13  lipca 2020
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały.  
Ogłoszenie listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
 
13 – 20 lipca 2020r.     
(do godz.15.00)
Potwierdzenie przez rodziców kandydatów przyjętych woli uczęszczania do Szkoły oraz dostarczenie:  
1.      oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły;

2.      2 fotografii;

3.      karty zdrowia i karty szczepień;

4.      orzeczenia lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dotyczy);

5.      zaświadczenia od lekarza medycyny pracy zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dot. kandydatów zakwalifikowanych do technikum, skierowanie na badania wydaje szkoła)

 
21 lipca 2020
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły z podziałem na oddziały.Ogłoszenie listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły.  
21 lipca – 30 sierpnia 2020r. Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc w oddziałach klas I)  

 

24/02/2020

wazne

Rekrutacja 2020/2021

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2020