Regulamin rekrutacji

data: 19/09/2011 || autor: M.Popowska

zamknij

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

EDUKACJA DLA ROZWOJU”

§ 1. INFORMACJA O PROJEKCIE

 

 1. Projekt „Edukacja dla rozwoju” realizowany jest przez Powiat Gliwicki ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji
  w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

 1. Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów prowadzonych przez Powiat Gliwicki szkół o profilu ogólnym oraz poprawa ich oferty edukacyjnej poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych zawierających:

–       dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;

–       dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, ze szczególnym uwzględnieniem IT, języków obcych, nauk przyrodniczo-matematycznych i przedsiębiorczości;

–       doradztwo i opiekę pedagogiczno–psychologiczną;

–       doradztwo edukacyjno-zawodowe;

–       wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania, skuteczniejszych aniżeli formy tradycyjne.

Cele szczegółowe projektu to:

– wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów szkół objętych projektem poprzez zajęcia wyrównawcze;

– samorealizacja i rozwój osobisty tych uczniów poprzez zajęcia pozalekcyjne oraz inne formy edukacyjne; w tym działania przyczyniające się do łagodzenia problemów wychowawczych;

– przygotowywanie ucznia do świadomego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej
w kontekście uwarunkowań rynku pracy poprzez doradztwo zawodowe oraz poszerzenie oferty kształcenia o tematy i umiejętności związane z potrzebami tego rynku.

 

 1. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.

 

 1. Projekt będzie realizowany na terenie prowadzonych przez Powiat Gliwicki szkół
  o profilu ogólnym wchodzących w skład Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie i Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

 

§ 2. OFEROWANE FORMY WSPARCIA

 

 1. Projekt obejmuje formy wsparcia szczegółowo wymienione w załączniku nr 1
  do niniejszego regulaminu.

 

 1. Zajęcia w ramach powyższych form wsparcia będą organizowane w latach szkolnych 2010/2011 (II semestr), 2011/2012 (I i II semestr) i 2012-2013 (do końca listopada 2012 r.).

 

§ 3. UCZESTNICY PROJEKTU

 

 1. Uczestnikami zajęć realizowanych w ramach projektu są uczniowie szkół wymienionych w § 1 ust. 4.

 

 1. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych łącznie ok. 700 uczniów, z czego

– ok. 420 uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie;

– ok. 100 uczniów Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach;

– ok. 70 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie;

– ok. 110 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

 

 

§ 4. ZASADY REKRUTACJI

 1. Pierwsza rekrutacja uczestników projektu spełniających kryteria określone w § 3 zostanie przeprowadzona w styczniu 2011 roku. Następnie rekrutacja przeprowadzana będzie we wrześniu 2011 r., styczniu 2012 r. i wrześniu 2012 r. W wyjątkowych wypadkach –
  np. w razie niewykorzystania limitu miejsc w ramach poszczególnych zajęć (zwłaszcza
  w zawiązku z wcześniejszym ukończeniem nauki w szkole przez klasy maturalne) możliwe jest na wniosek szkolnego koordynatora projektu przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji
  w terminie uzgodnionym z koordynatorem projektu.

 

 1. Uczeń pełnoletni bądź przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego ucznia zgłasza chęć udziału w projekcie wypełniając dostępny w sekretariacie szkoły formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu oraz formularz wyboru form wsparcia, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

 

 

 1. Wypełnione formularze zgłoszeniowe i formularze wyboru form wsparcia składane są we wskazanym powyżej terminie u szkolnego koordynatora projektu lub w sekretariacie szkoły, do której uczeń uczęszcza.

 

 1. Przyjmowane będą wyłącznie kompletne formularze, zawierające wszystkie żądane dane i niezbędne oświadczenia woli (podpisy) ucznia oraz – w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego przedstawiciela ustawowego. Kwestionariusze niekompletne, zawierające niepoprawne dane lub kwestionariusze złożone po upływie wskazanego terminu rekrutacji będą odrzucane.

 

 1. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie oraz w poszczególnych zajęciach podejmuje komisja rekrutacyjna powołana przez szkolnego koordynatora projektu, kierującego pracą tej komisji.

 

 1. Decydując o zakwalifikowaniu uczniów do udziału w projekcie oraz o objęciu ich poszczególnymi – zgodnymi z deklaracjami uczniów – formami wsparcia, Komisja Rekrutacyjna kierować się będzie następującymi preferencjami:

 

a)      pierwszeństwo udziału w projekcie mają uczniowie, których szanse edukacyjne są ograniczone np. ze względu na miejsce zamieszkania (tereny wiejskie bądź małe miasta do 50 tys. mieszkańców) bądź niski status materialny rodziny, potencjalnie dysfunkcyjne środowisko rodzinne, problemy w nauce lub niedostosowanie społeczne, brak motywacji do dalszego kształcenia czy niepełnosprawność;

b)      pierwszeństwo udziału w zajęciach wyrównawczych mają uczniowie posiadający opinię nauczyciela stwierdzającą znaczące braki z danej dziedziny;

c)      pierwszeństwo udziału w zajęciach mających charakter wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz zajęciach usprawniających proces komunikowania się mają uczniowie posiadający opinię szkolnego psychologa lub pedagoga potwierdzającą potrzebę objęcia ich takimi zajęciami;

d)     do udziału w zajęciach w ramach pozostałych form wsparcia kwalifikowani będą uczestnicy projektu w zależności od kolejności zgłoszeń.

 

 1. Ze względu na objęcie projektem w pierwszej kolejności osób o szczególnie utrudnionym dostępie do edukacji – komisja rekrutacyjna podejmuje swoje decyzje w oparciu o dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym, wywiad środowiskowy, analizę wyników nauczania
  i zagrożenia przerwaniem edukacji oraz obserwacje pedagogiczno-psychologiczne m.in. dotyczące problemów wychowawczych lub utrudnionej adaptacji w środowisku szkolnym. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans, w tym – równości płci.

§ 5. ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

 1. Uczniowie, którzy nie zostali z powodu braku miejsc zakwalifikowani do udziału
  w projekcie lub w wybranych przez siebie zajęciach, zostają umieszczeni na liście rezerwowej; w razie skreślenia uczestnika z listy, na jego miejsce zostanie zakwalifikowany kolejny w rankingu uczeń z listy rezerwowej.

 

 1. Zakwalifikowani do udziału w projekcie uczniowie pełnoletni bądź przedstawiciele ustawowi uczniów niepełnoletnich, zobowiązują się do systematycznego uczestnictwa uczniów w organizowanych w ramach projektu zajęciach i niezwłocznego usprawiedliwiania nieobecności.

 

 1. Uczeń zakwalifikowany do udziału w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:

a)      samodzielnej rezygnacji uczestnika;

b)      rażącego naruszania zasad uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach projektu;

c)      rezygnacji z nauki w szkole objętej projektem;

d)     nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć.

 

 1. Uczeń, który kontynuuje udział w projekcie i nie zadeklarował wcześniej przerwania tego udziału, nie jest zobowiązany do ponownego wypełniania formularza zgłoszeniowego, ale deklaruje chęć udział w wybranych zajęciach wypełniając na początku każdego semestru formularz wyboru form wsparcia. W razie niewykorzystania limitu miejsc w ramach poszczególnych zajęć możliwa jest – na wniosek ucznia – zmiana wybranych przez niego form wsparcia podczas dodatkowej rekrutacji, o której mowa w  § 4 ust. 1.

 

 1. Datą przystąpienia do projektu jest data podpisania deklaracji udziału w projekcie, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. Uczeń przerywający udział w projekcie przed przewidywanym terminem (czyli przed zakończeniem cyklu zajęć, w których uczestniczył bądź przed ukończeniem edukacji w danej placówce) podpisuje deklarację rezygnacji z udziału w projekcie, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.

 

 1. Uczestnicy projektu bądź – w przypadku uczniów niepełnoletnich – ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego regulaminu.

08/05/2020

wazne

Ósmoklasisto!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2020