Podstawa prawna

data: 08/04/2018 || autor: TD

zamknij

REKRUTACJA

 do Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie

 na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:

    1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz 59), zwana dalej Ustawą (Rozdział 6)
    2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (D.U. z 2017 poz 586), zwane dalej Rozporządzeniem 
    3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31  stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019 (załącznik nr 1)

31/10/2018

wazne

Flaga Polski

01/11/2018

wazne

Hymn Polski