Podstawa prawna – dla 8 klasy szkoły podstawowej

data: 25/02/2019 || autor: TD

zamknij

REKRUTACJA

 do Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie

 na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą (Rozdział 6)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610).zwane dalej Rozporządzeniem
  3. Decyzja Nr OA-OR.110.1.24.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.
  4.  

24/09/2019

wazne

Zostań wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła 2019